לש הנקתהו רוצייב החמתמ רהה לצ תרבח
ןויסינ הרבחל .הרטמ לכל םינולצו םיככוס ןווגמ
םילבקמ וניתוחוקל ןכלו םיככוסה ףנעב םינש בר
רתויב םיאתמהו רתויב בוטה ןורתפה תא
ץועיי ולבקו ונילא ונפ .םיידוחייה םהיכרוצל
.תובייחתה אללו םולשת אלל ריחמ תעצהו יעוצקמ

1-700-700-562 !םימי הרשע ךותב - לצ ךל שיו לצלצ

www.zel-hahar.co.il
66171 דוקימ   ביבא לת ,24 במולוג והילא
03-6871005 :סקפ    1-700-700-562 :ןופלט